phentermine bad effects phentermine 37.5 mg reviews phentermine d

cubo da soma e da diferença exercicios soma online aura-soma.sk

soma no imprints buy soma soma de percentual excel

tramadol para los perros tramadol 50 mg tramadol tropfen wirkdauer

how much is tramadol worth buy tramadol online skin reactions to tramadol

valium 5mg bula buy valium online what will 6 mg of valium do

tramadol virker order tramadol overnight how stop taking tramadol

zolpidem tartrate pill image ambien online no prescription obat ambien ala hembing

can u take gabapentin and tramadol together buy tramadol online kegunaan tramadol hcl 50mg

valium anestesia dentista diazepam 5mg how long does it take to pass a drug test for valium

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS ĮMONĖS VALDYME EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖJE

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka

Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo perskaityti 2002 m. mokslinėje konferencijoje,  na grinėjami pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės  suderinamumo  su  Europos  Bendrijos  teise  darbuotojų  dalyvavimo  įmonės valdyme klausimai, pateikiama pagrindinių šio instituto sąvokų sistema.

Straipsnyje pateikiama  darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme harmonizavimo Europos Bendrijos teisėje raida, atskleidžiama Europos Bendrijoje taikoma darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme sistema. Straipsnyje analizuojamos pagrindinės Lietuvo teisėje įtvirtinto darbuotojų dalyvavimo   įmonės   valdyme instituto derinimo su Europos Bendrijos teise problemos, pateikiami Lietuvos teisės tobulinimo pasiūlymai.

Šio  straipsnio  tikslas  –  pateikti  darbuotojų  dalyvavimo  įmonės  valdyme sąvoką, ištirti šio instituto taikymą Europos Bendrijos ir Lietuvos teisėje bei atskleisti, pagrindinius Lietuvos teisės harmonizavimo su Europos Bendrijos teise trūkumus. Pagrindinis tyrimo objektas – nacionalinės ir EB įmonių ir darbo teisės aktai, reguliuojantys darbuotojų dalyvavimą įmonės valdyme. Nagrinėjant pasirinktą tyrimo objektą, naudotasi pagrindiniais teisės mokslo  tyrimo metodais : loginiu-analitiniu, sisteminiu, lyginamuoju ir kitais.

Skaityti PDF formatu

Comments are closed.