soma do algarismo order soma online what to do soma san francisco

free coupons for ambien cr buy ambien can you take ambien and trazodone

pill identifier valium 10 diazepam online pass the valium

can ambien be used to treat anxiety buy ambien ambien to get high

potentiating tramadol with doxylamine succinate buy tramadol online cod efek samping penggunaan tramadol

diazepam Washington buy valium online what is stronger valium or vicodin

ambien side effects the next day buy ambien online no prescription ambien during pregnancy side effects

valium 5mg bula buy valium online what will 6 mg of valium do

soma bad art gallery buy soma online aura soma anleitung

comprar viagra generico online argentina viagra cost cheap viagra without a script

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS ĮMONĖS VALDYME EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖJE

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka

Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo perskaityti 2002 m. mokslinėje konferencijoje,  na grinėjami pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės  suderinamumo  su  Europos  Bendrijos  teise  darbuotojų  dalyvavimo  įmonės valdyme klausimai, pateikiama pagrindinių šio instituto sąvokų sistema.

Straipsnyje pateikiama  darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme harmonizavimo Europos Bendrijos teisėje raida, atskleidžiama Europos Bendrijoje taikoma darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme sistema. Straipsnyje analizuojamos pagrindinės Lietuvo teisėje įtvirtinto darbuotojų dalyvavimo   įmonės   valdyme instituto derinimo su Europos Bendrijos teise problemos, pateikiami Lietuvos teisės tobulinimo pasiūlymai.

Šio  straipsnio  tikslas  –  pateikti  darbuotojų  dalyvavimo  įmonės  valdyme sąvoką, ištirti šio instituto taikymą Europos Bendrijos ir Lietuvos teisėje bei atskleisti, pagrindinius Lietuvos teisės harmonizavimo su Europos Bendrijos teise trūkumus. Pagrindinis tyrimo objektas – nacionalinės ir EB įmonių ir darbo teisės aktai, reguliuojantys darbuotojų dalyvavimą įmonės valdyme. Nagrinėjant pasirinktą tyrimo objektą, naudotasi pagrindiniais teisės mokslo  tyrimo metodais : loginiu-analitiniu, sisteminiu, lyginamuoju ir kitais.

Skaityti PDF formatu

Comments are closed.