tramadol withdrawal stomach buy tramadol overnight tramadol tablet formulation

order diazepam Tyler buy valium mg of valium to overdose

pill identifier valium 10 diazepam online pass the valium

tramadol side effects rash tramadol 50 mg ficha farmacologica del tramadol

effectiveness of tramadol for pain tramadol 50 mg can i take tramadol with effexor xr

potentiating tramadol with doxylamine succinate buy tramadol online cod efek samping penggunaan tramadol

order xanax West Valley City buy xanax kesan sampingan ubat xanax

tramadol is not working for pain tramadol 50 tramadol rauchen

tramadol bargain online order tramadol lamisil and tramadol

soma cube booklet soma pills buy soma water filter uk

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS ĮMONĖS VALDYME EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖJE

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka

Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo perskaityti 2002 m. mokslinėje konferencijoje,  na grinėjami pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės  suderinamumo  su  Europos  Bendrijos  teise  darbuotojų  dalyvavimo  įmonės valdyme klausimai, pateikiama pagrindinių šio instituto sąvokų sistema.

Straipsnyje pateikiama  darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme harmonizavimo Europos Bendrijos teisėje raida, atskleidžiama Europos Bendrijoje taikoma darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme sistema. Straipsnyje analizuojamos pagrindinės Lietuvo teisėje įtvirtinto darbuotojų dalyvavimo   įmonės   valdyme instituto derinimo su Europos Bendrijos teise problemos, pateikiami Lietuvos teisės tobulinimo pasiūlymai.

Šio  straipsnio  tikslas  –  pateikti  darbuotojų  dalyvavimo  įmonės  valdyme sąvoką, ištirti šio instituto taikymą Europos Bendrijos ir Lietuvos teisėje bei atskleisti, pagrindinius Lietuvos teisės harmonizavimo su Europos Bendrijos teise trūkumus. Pagrindinis tyrimo objektas – nacionalinės ir EB įmonių ir darbo teisės aktai, reguliuojantys darbuotojų dalyvavimą įmonės valdyme. Nagrinėjant pasirinktą tyrimo objektą, naudotasi pagrindiniais teisės mokslo  tyrimo metodais : loginiu-analitiniu, sisteminiu, lyginamuoju ir kitais.

Skaityti PDF formatu

Comments are closed.