xanax tramadol erowid tramadol 50mg tramadol hcl 50 mg get u high

xanax retard difference xanax buy xanax does xanax contain acetaminophen

buy diazepam Indiana buy valium how fast can you push iv valium

tramadol caffeine tramadol online overnight tramadol 50mg how long does it stay in system

tramadol gotas caninos tramadol 50 mg tramadol and benadryl interaction

halveringstid tramadol 100mg tramadol without prescription tramadol schedule missouri

soma howard sandler soma for sale how many soma stores

tramadol mlg buy tramadol para que serve o remedio tramadol

tramadol taken at night tramadol 50 mg tramadol orodispersible tablet

wanneer wordt valium voorgeschreven buy valium online mixing valium and percocet

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ TEISĖS DERINIMAS SU EB ĮMONIŲ TEISE

Advokatas prof. Ignas Vėgėlė

Santrauka

Šiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo perskaityti 2002 m. mokslinėje konferencijoje, nagrinėjama pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės sud erinamumo su Europos Bendrijos teise įmonių teisės srityje klausimai. Straipsnyje pateikiami Europos Bendrijos įmonių teisės norminiai aktai, su kuriais turėtų būti suderinti Lietuvos įmonių teisės aktai, be to, klasifikuojami nacionaliniai įmonių teisės aktai, išskiriant aktus, kuriuose įtvirtinamos bendros visoms įmonių rūšims veiklos taisyklės bei įmonių teisės aktai, kuriuose įtvirtinamos veiklos taisyklės atskiroms įmonių rūšims. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai nacionalinės įmonių teisės suderin imo su Europos Bendrijos teise trūkumai, juos skirstant į trūkumus administracinių gebėjimų srityje, nacionalinių teisės aktų nesuderinamumas tarpusavyje ir su acquis communautaire, nacionalinės teisės spragos ir EB teisės aktų vertimo klaidos. Šio straipsnio tikslas – ištirti, ar nacionalinė įmonių teisė yra tinkamai suderinta su EB teise, analizuoti pagrindines nacionalinės įmonių teisės derinime su EB teise egzistuojančias problemas, pateikti pagrindines jų grupes. Pagrindinis tyrimo objektas – nacionalinės ir EB įmonių teisės aktai. Nagrinėjant pasirinktą tyrimo objektą, naudotasi pagrindiniais teisės mokslo tyrimo metodais: loginiu-analitiniu, sisteminiu, lyginamuoju ir kitais.

Skaityti PDF formatu

Comments are closed.